ДВА ОГЛЕДА О КЊИГАМА АЛЕКСАНДРА ЛУКИЋА / Миодраг Мркић

ДВА ОГЛЕДА О КЊИГАМА АЛЕКСАНДРА ЛУКИЋА / Миодраг Мркић – Уочи великог празника – Велике Госпође изашла је из штампа најновија књига агилног књижевног критичара – професора књижевности у пензији Миодрага Мркића. ……Књига Капларско коло је компонована по логици срца у оквиру песничке слободе, а мање по логици прогресивног мишљења (психо-лошко, логичка синтагма а не социјално политичка). *
Књига Александра Лукића Капларско коло је упркос класицистичком нарушавању тона елегантна, мотивисана, занимљива, и наравно што је обавезно: остварена је илузија реалности, пре свега са мотивацијским системом који се креће у систему „вечног“ реализма. Да не разглабамо овде које су све варијанте присутне у реализму Капларског кола. Као у роману Маестро Пер Пјетро. (стр.124)

Мислим да је оволико довољно, да заинтересује данашње читаоце најновије Мркићеве књиге огледа, писане неофицијалним стилом учесталих „есеистичких испада“. Та књига се многима , највероватније, неће допасти, наравно, али Мркић никада није писао са жељом да се оно што пише допадне неком, већ да укаже…

Видети више

(28. август 2020.) –

ПОДАЦИ О КЊИЗИ:

Слика на корици: коришћена фотографија скулптуре из музеја
Žmuidzinavičius у Каунасу, Литванија

МИОДРАГ МРКИЋ
ДВА ОГЛЕДА О КЊИГАМА
АЛЕКСАНДРА ЛУКИЋА
Прво издање

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821.163.41.09-31 Лукић А.
821.163.41.09-1 Лукић А.
МРКИЋ, Миодраг, 1932-
Два огледа о књигама Александра Лукића : о роману Маестро Пер Пјетро
и о лирици Капларско коло / Миодраг Мркић. – 1. изд. – Београд : М. Мркић,
2020 (Београд : ДМД). – 136 стр. : илустр. ; 25 cm
Ауторова слика. – Тираж 150. – Биобиблиографска белешка: стр. 131-134.
ISBN 978-86-919813-5-8
а) Лукић, Александар (1957-) — „Маестро пер Пјетро“
б) Лукић, Александар (1957-) — „Капларско коло“
COBISS.SR-ID 18421001

ЦЕНА штампаногна папиру дела 350,00 дин. – Дигиталног издања, које у свему одговара штампаном 250,00 дин.

==================================== ПОРУЧИВАЊЕ

КОНТАКТ